Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Legislativa a politika

Co se děje kolem GMO na politické scéně a související zákonná opatření
Situace v EU je taková, že s pěstováním GM plodin souhlasí jen velmi málo států. Pro je samozřejmě Španělsko, největší současný pěstitel geneticky modifikované Bt- kukuřice MON810 v Evropě, pak Portugalsko a v poslední době Velká Británie. Švédsko a Finsko nejsou proti, ale těm to může být víceméně jedno, kukuřici nepěstují vůbec. Nizozemsko obrátilo a místo dříve vstřícného postoje hlasovalo v případě GM kukuřice 1507 firmy Pioneer-DuPont proti schválení. Prý je to stanovisko jejich Parlamentu. Ostatní jsou tvrdě proti, tradičně Rakousko a nyní zejména Francie. Také nové státy jako je Bulharsko, Chorvatsko, Polsko prohlásily, že usilují o to být GMO- free zemí, tedy bez GMO vůbec.
Schvalování nových GM produktů v EU zpomaluje
Approvals of GM crops in the EU is slowing down
V lednu t.r. vydala EuropaBio zprávu o stavu schvalování nových GM produktů v EU. Z pohledu moderních biotechnologií se nejedná o zprávu pozitivní. Povolování nových GM produktů v EU totiž zpomaluje. Od roku 2010 se každoročně schválí méně GM produktů než v roce předchozím. Klesá také počet podaných žádostí a dokonce se objevily i žádosti, které byly ze schvalovacího procesu staženy (šlo o GM plodiny určené k pěstování v EU)
V souvislosti s nerozhodným hlasováním o povolení pěstování GM kukuřice 1507 v Radě donutily členské státy a Evropská komise řecké předsednictví EU, aby znovu zahájilo diskuse o právním předpisu, který umožní členských státům na svém území zakázat pěstování GM plodin, schválených v rámci EU.
Dvanáct let trvající schvalovací řízení o pěstování geneticky modifikované kukuřice 1507 (odolné vůči housenkám zavíječe kukuřičného) v EU se pomalu blíží k závěru. Rozsudek Soudního dvora EU donutil Evropskou komisi předložit návrh povolení Radě k hlasování.
Kontroly nakládání s GMO v ČR jsou důkladné
Controls of GMO handling in the Czech Republic are thorough
Na konci loňského roku zveřejnila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) informace ke kontrolám GMO, které provádí v ČR. Z přehledu, který je uveden na internetových stránkách ČIŽP, vyplývá, že dozorování nakládání s GMO v ČR je důkladné a pestré. ČIŽP totiž provádí kontrolu na všech úrovních nakládání s GMO, od uzavřeného nakládání (kontrola skleníků a laboratoří, včetně vybavení požadovaného pro stanovený stupeň rizika), přes uvádění do životního prostředí (kontrola polních pokusů - dodržování stanovených podmínek a parametrů rozhodnutí) až po uvádění do oběhu (kontrola pěstitelů GM plodin, řešení problematiky příměsí GMO v osivu, kontrola uvádění do oběhu nepovolených GMO apod.)
Proč někteří nechtějí označování GM potravin
Why somebody do not want to label biotech food
V New Hampshire bylo v loňském roce na oficiální úrovni diskutováno zavedení povinného označování GM potravin. Konkrétně se jednalo o návrh tamního zákona House Bill 660, který byl předložen v lednu loňského roku. K posouzení jej dostala Komise pro životní prostředí a zemědělství (Environment & Agriculture Committee). Zástupci této komise, kteří návrh prostudovali - konkrétně předsedající Tara Sad a řadový člen Bob Haefner, se postavili proti povinnému označování. Rozhodování to určitě nebylo jednoduché a jednoznačné, neboť k návrhu zákona se sešli celkem 19x a důkladně projednávali každý jeho detail. Zde je jejich vysvětlení pro odmítnutí povinného značení GM potravin

Schvalovací proces

(Authorisation procedure- situation)

Řízení o uvedení kukuřice 1507 na trh v EU, včetně pěstování, probíhá už od r. 2001, tedy celkem 12 let. Tehdy firma Pioneer podala příslušnou žádost podle směrnice 2001/18/ES. O návrhu povolení hlasovaly členské státy v únoru roku 2009, výbor však nedospěl k rozhodnutí. Tribunál Soudního dvora EU (ESD) dal v září 2013 za pravdu firmě Pioneer, která žalovala Komisi za nečinnost. Po hlasování v únoru 2009 totiž Komise neposlala návrh rozhodnutí do Rady, podle pravidel rozhodovacího procesu Unie

Důvodem je strach, který ovládá náš evropský kontinent. Proč se bojíme toho, z čeho jinde strach nemají? To obsáhle vysvětluje ve svém článku autor prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Popisuje osud původně na trhu úspěšného geneticky modifikovaného rajčete Flavr Savr, mediální show vedené proti GMO postavené na pochybných výsledcích t.zv. „vědeckých studií“, nešikovnou evropskou regulační politiku a z toho plynoucí dobrovolný ústup biotechnologických firem z Evropy. Zabývá se také evropskými specifiky ve srovnání s Amerikou, kde GMO nepředstavují zásadní problém

Počátkem listopadu vydala Evropská komise povolení pro dovoz dvou nových typů geneticky modifikovaných kukuřic a jejich použití do krmiv, případně i při výrobě potravin. Jedná se o hybridy s několika vloženými transgeny pro odolnost vůči škůdcům a toleranci k herbicidům, povolení se nevztahuje na pěstování
Evropská komise ve středu 6. 11. oznámila, že návrh rozhodnutí o povolení komerčního pěstování geneticky modifikované kukuřice 1507 postoupí Radě, schvalovací proces tedy bude pokračovat. EK tak reaguje na rozsudek Evropského soudního dvora, který uznal oprávněnost žaloby společnosti Pioneer na EK za nečinnost. První hlasování o uvádění kukuřice 1507 do oběhu, včetně pěstování, proběhlo v únoru 2009. Od té doby Komise pouze opakovaně žádala o odborná stanoviska Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA se vždy vyjádřila kladně k použití této GM kukuřice, odolné vůči housenkám zavíječe kukuřičného
Evropský soudní dvůr: Průtahy ve schvalování GM plodin jsou protiprávní
Court of Justice of the European Union: Delays in the approval procedure of new GM crops are unlawful
Evropská komise (EK) prohrála spor se společností Pioneer Hi-Bred, která ji žalovala za nečinnost ve schvalovacím řízení na uvádění do oběhu GM kukuřice 1507, která byla určena i pro pěstování. Podle Evropského soudního dvora (ESD) měla EK v roce 2009 po hlasování ve výboru členských států postoupit žádost dále Radě a nikoli opakovaně žádat o stanoviska Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). ESD uložil Evrospké komisi pokutu
Jaké GM potraviny se mohou vyskytnout na českém trhu?
Which GM food can occur on the Czech market?
47. Tolik druhů GMO může být aktuálně používáno jako potravina nebo potravinový doplněk na evropském, tedy i českém trhu. Jde konkrétně o 27 typů GM kukuřice, 8 typů GM bavlníku, 7 typů GM sóji, 3 typy GM řepky a po jednom typu GM cukrovky a GM brambor. Seznam všech GMO povolených jako potravina v EU je uveden ve veřejně dostupném registru Evropské komise
Začátkem června byl v Úředním věstníku EU publikován prováděcí předpis k nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

Tento předpis, připravený ve spolupráci Evropské komise, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a expertů z členských států, má sjednotit pravidla pro podávání žádostí o uvádění na trh GM rostlin určených k použití jako potravina nebo krmivo

Reminder to content type on to